-

()

 

 

ώђ΂˅͈ŠÎѓĀБ҂ō͎ɠē̛ ߍ Β 26.09.2003 N 1065 Πǀʎͅ ߌ έͅͅ֊΃ΠҎ͎̍΃ΠΊГÀ "ЍőōȈ ȇ͈̅ͅɠȠĎώˍōȉ  ђܞ 23 ǀʎ̀ ߌ έͅͅ֊΃ΠҎ͎̍΃ΠΊГÀ "Π…ą͈ȠЛM΃ΠՎǟɑ҂  ŽĎ῭ՠߌ έͅͅ֊΃ΠҎ͎̍΃ΠΊГÀ"

( 20 2006 )

<<<

                  
    ÎѓĀБ҂ṑߠḕ ߌέͅͅ֊΃ΠҎ͎̍΃ΠΊГÀ
                  
               ώђ΂˅͈ō
           26 ᥭ⿡࿠2003 㮠N 1065
                  
       Πǀʎͅ ߌέͅͅ֊΃ΠҎ͎̍΃ΠΊГÀ
   "ЍőōȈ ȇ͈̅ͅɠȠĎώˍōȉ  ђܞ 23 ǀʎ̀ ߌέ
 ͅͅ֊΃ΠҎ͎̍΃ΠΊГÀ "Π…ą͈ȠЛM΃ΠՎǟɑ҂  ŽĎ῭Ս
         ߌέͅͅ֊΃ΠҎ͎̍΃ΠΊГÀ"
    
    Рᱬ墠 Ǡꮭ ߬૮-ͥꮣࢲ쭮㮠 㣠  "΍
  ⭥ᥭ訠 觬孥 蠠䮯孨頠⠠Რ⼾ 23 Ǡꮭࠠ ߬૮-
  ͥꮣࢲ쭮㮠 㣠 "Π ⥤孨蠠໡宧况⢠ ⍊  ⮤ൠ߬૮-ͥꮣⲮ갳㠢,  ﳭ겠
  2 Რ⼨ 6 蠯㭪⠠1 Რ⼨ 68 ӱ⠢ࠨαમ ߬૮-
  ͥꮣࢲ쭮㮠㣠 î᳤ఱ⢥㬠 ߬૮-ͥꮣ  ࢲ쭮㮠㣠
    
    ώђ΂˟Œ :
    
    1.  ϰ譿⼠ Ǡꮭ ߬૮-ͥꮣࢲ쭮㮠 㣠  "΍
  ⭥ᥭ訠 觬孥 蠠䮯孨頠⠠Რ⼾ 23 Ǡꮭࠠ ߬૮-
  ͥꮣࢲ쭮㮠 㣠 "Π ⥤孨蠠໡宧况⢠ ⍊  ⮤ൠ߬૮-ͥꮣⲮ갳㠢.
    2. ͠ﰠ⨲젠㪠砭 Ǡꮭ óᥰ ࢲ쭮㮠 㣠
  䫿 ﮤ僧୨ ᫨ꮢ୨ﮍ
    5.  ͠Ხ﹥堠ϮᲠ륭襠 Ⱳ㯠岠 ⠠ᨫ㠠ᮠ 䭿 壮
  ﰨ迮
    
                     ϰ失夠⥫젃䠰Ტ孭
                        ij컠ࢲ쭮㮠㣠
                              ѮͮՀО׈
    
  

<<<

 


""


 - . .

@Mail.ru

Hosted by uCoz